Excelfunksjoner på norsk

Vi jobber mye med excel, men savner en oversikt over hva de ulike funksjonene heter på norsk. Vi har derfor laget en liten oversikt over de med brukte funksjonene.

SUM gjør at du kan summere et antall rader eller kolonner.
Eksempel på engelsk:
=SUM(A1: A10)Eksempel på norsk =SUMMER(A1:A10)

COUNT teller alle celler i en tabell som inneholder en tallverdi.
Eksempel på engelsk: =COUNT(A1:A10)
Eksempel på norsk: =ANTALL(A1:A10)

COUNTA teller alle celler i en tabell som inneholder en verdi. Det kan også være tekst. Ikke bare tall
Eksempel på engelsk: =COUNTA(A1:A10)
Eksempel på norsk: =ANTALLA(A1:A10)

COUNTBLANK teller alle celler som er tomme
Eksempel på engelsk: =COUNTBLANK(A1:A10)
Eksempel på norsk =TELLBLANKE(A1:A10)

COUNTIF teller alle celler som inneholder en viss verdi
=COUNTIF(A1:A10;»test»)
=ANTALL.HVIS(B2:B25;»test»)

AVERAGE returnerer gjennomstnittet for en tabell.
Eksempel på engelsk: =AVERAGE(A1:A10)
Eksempel på norsk =GJENNOMSNITT(A1:10)

Alle funksjoner

Engelsk Norsk
ABS ABS
ACCRINT PÅLØPT.PERIODISK.RENTE
ACCRINTM PÅLØPT.FORFALLSRENTE
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
ADDRESS ADRESSE
AGGREGATE MENGDE
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND OG
ARABIC ARABISK
AREAS OMRÅDER
ASC STIGENDE
ASIN ARCSIN
ASINH ARCSINH
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANH
AVEDEV GJENNOMSNITTSAVVIK
AVERAGE GJENNOMSNITT
AVERAGEA GJENNOMSNITTA
AVERAGEIF GJENNOMSNITTHVIS
AVERAGEIFS GJENNOMSNITT.HVIS.SETT
BAHTTEXT BAHTTEKST
BASE GRUNNTALL
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETA.INV BETA.INV
BETADIST BETA.FORDELING
BETADIST BETA.FORDELING
BETAINV INVERS.BETA.FORDELING
BIN2DEC BINTILDES
BIN2HEX BINTILHEKS
BIN2OCT BINTILOKT
BINOM.DIST.RANGE BINOM.FORDELING.OMRÅDE
BINOM.INV BINOM.INV
BINOMDIST BINOM.FORDELING
BINOMDIST BINOM.FORDELING
BITAND BITOG
BITLSHIFT BITVFORSKYV
BITOR BITELLER
BITRSHIFT BITHFORSKYV
BITXOR BITEKSKLUSIVELLER
CALL ANROP
CEILING AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
CEILING.MATH AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK
CEILING.PRECISE AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS
CELL CELLE
CHAR TEGNKODE
CHIDIST KJI.FORDELING
CHIINV INVERS.KJI.FORDELING
CHISQ.DIST KJIKVADRAT.FORDELING
CHISQ.DIST.RT KJIKVADRAT.FORDELING.H
CHISQ.INV KJIKVADRAT.INV
CHISQ.INV.RT KJIKVADRAT.INV.H
CHISQ.TEST KJIKVADRAT.TEST
CHITEST KJI.TEST
CHOOSE VELG
CLEAN RENSK
CODE KODE
COLUMN KOLONNE
COLUMNS KOLONNER
COMBIN KOMBINASJON
COMBINA KOMBINASJONA
COMPLEX KOMPLEKS
CONCATENATE KJEDE.SAMMEN
CONFIDENCE KONFIDENS
CONFIDENCE.NORM KONFIDENS.NORM
CONFIDENCE.T KONFIDENS.T
CONVERT KONVERTER
CORREL KORRELASJON
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COUNT ANTALL
COUNTA ANTALLA
COUNTBLANK TELLBLANKE
COUNTIF ANTALL.HVIS
COUNTIFS ANTALL.HVIS.SETT
COUPDAYBS OBLIG.DAGER.FF
COUPDAYS OBLIG.DAGER
COUPDAYSNC OBLIG.DAGER.NF
COUPNCD OBLIG.DAGER.EF
COUPNUM OBLIG.ANTALL
COUPPCD OBLIG.DAG.FORRIGE
COVAR KOVARIANS
COVARIANCE.P KOVARIANS.P
COVARIANCE.S KOVARIANS.S
CRITBINOM GRENSE.BINOM
CSC CSC
CSCH CSCH
CUBEKPIMEMBER KUBEKPIMEDLEM
CUBEMEMBER KUBEMEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTY KUBEMEDLEMEGENSKAP
CUBERANKEDMEMBER KUBERANGERTMEDLEM
CUBESET KUBESETT
CUBESETCOUNT KUBESETTANTALL
CUBEVALUE KUBEVERDI
CUMIPMT SAMLET.RENTE
CUMPRINC SAMLET.HOVEDSTOL
DATE DATO
DATEVALUE DATOVERDI
DAVERAGE DGJENNOMSNITT
DAY DAG
DAYS DAGER
DAYS360 DAGER360
DB DAVSKR
DBCS DBCS
DCOUNT DANTALL
DCOUNTA DANTALLA
DDB DEGRAVS
DEC2BIN DESTILBIN
DEC2HEX DESTILHEKS
DEC2OCT DESTILOKT
DECIMAL DESIMAL
DEGREES GRADER
DELTA DELTA
DEVSQ AVVIK.KVADRERT
DGET DHENT
DISC DISKONTERT
DMAX DSTØRST
DMIN DMIN
DOLLAR VALUTA
DOLLARDE DOLLARDE
DOLLARFR DOLLARBR
DPRODUCT DPRODUKT
DSTDEV DSTDAV
DSTDEVP DSTAVP
DSUM DSUMMER
DURATION VARIGHET
DVAR DVARIANS
DVARP DVARIANSP
EDATE DAG.ETTER
EFFECT  EFFEKTIV.RENTE
ENCODEURL ENCODEURL
EOMONTH MÅNEDSSLUTT
ERF FEILF
ERF.PRECISE FEILF.PRESIS
ERFC FEILFK
ERFC.PRECISE FEILFK.PRESIS
ERROR.TYPE FEIL.TYPE
EUROCONVERT EUROKONVERTERING
EVEN AVRUND.TIL.PARTALL
EXACT EKSAKT
EXP EKSP
EXPONDIST EKSP.FORDELING
EXPONDIST EKSP.FORDELING
F.DIST F.FORDELING
F.DIST.RT F.FORDELING.H
F.INV F.INV
F.INV.RT F.INV.H
F.TEST F.TEST
FACT FAKULTET
FACTDOUBLE DOBBELFAKT
FALSE USANN
FDIST FFORDELING
FILTERXML FILTRERXML
FIND, FINDB FINN
FINV FFORDELING.INVERS
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FIXED FASTSATT
FLOOR AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED
FLOOR.MATH AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK
FLOOR.PRECISE AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS
FORECAST PROGNOSE
FORMULATEXT FORMELTEKST
FREQUENCY FREKVENS
FTEST FTEST
FV SLUTTVERDI
FVSCHEDULE SVPLAN
GAMMA GAMMA
GAMMA.DIST GAMMA.FORDELING
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMADIST GAMMAFORDELING
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRESIS
GAUSS GAUSS
GCD SFF
GEOMEAN GJENNOMSNITT.GEOMETRISK
GESTEP GRENSEVERDI
GETPIVOTDATA HENTPIVOTDATA
GROWTH VEKST
HARMEAN GJENNOMSNITT.HARMONISK
HEX2BIN HEKSTILBIN
HEX2DEC HEKSTILDES
HEX2OCT HEKSTILOKT
HLOOKUP FINN.KOLONNE
HOUR TIME
HYPERLINK HYPERKOBLING
HYPGEOMDIST HYPGEOM.FORDELING
HYPGEOMDIST HYPGEOM.FORDELING
IF HVIS
IFERROR HVISFEIL
IFNA HVIS.IT
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINÆR
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMKONJUGERT
IMCOS IMCOS
IMCOSH IMCOSH
IMCOT IMCOT
IMCSC IMCSC
IMCSCH IMCSCH
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEKSP
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMOPPHØY
IMPRODUCT IMPRODUKT
IMREAL IMREELL
IMSEC IMSEC
IMSECH IMSECH
IMSIN IMSIN
IMSINH IMSINH
IMSQRT IMROT
IMSUB IMSUB
IMSUM IMSUMMER
IMTAN IMTAN
INDEX INDEKS
INDIRECT INDIREKTE
INFO INFO
INT HELTALL
INTERCEPT SKJÆRINGSPUNKT
INTRATE RENTESATS
IPMT RAVDRAG
IRR IR
ISBLANK ERTOM
ISERR ERF
ISERROR ERFEIL
ISEVEN ERPARTALL
ISFORMULA ERFORMEL
ISLOGICAL ERLOGISK
ISNA ERIT
ISNONTEXT ERIKKETEKST
ISNUMBER ERTALL
ISO.CEILING ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
ISODD ERODDETALL
ISOWEEKNUM ISOUKENR
ISPMT ER.AVDRAG
ISREF ERREF
ISTEXT ERTEKST
KURT KURT
LARGE N.STØRST
LCM MFM
LEFT, LEFTB VENSTRE
LEN, LENB LENGDE og LENGDEB (funksjoner)
LINEST RETTLINJE
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST KURVE
LOGINV LOGINV
LOGNORM.DIST LOGNORM.FORDELING
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
LOGNORMDIST LOGNORMFORD
LOOKUP SLÅ.OPP
LOWER SMÅ
MATCH SAMMENLIGNE
MAX STØRST
MAXA MAKSA
MDETERM MDETERM
MDURATION MVARIGHET
MEDIAN MEDIAN
MID, MIDB DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)
MIN MIN
MINA MINA
MINUTE MINUTT
MINVERSE MINVERS
MIRR MODIR
MMULT MMULT
MOD REST
MODE MODUS
MODE.MULT MODUS.MULT
MODE.SNGL MODUS.SNGL
MONTH MÅNED
MROUND MRUND
MULTINOMIAL MULTINOMINELL
MUNIT MENHET
N N
NA IT
NEGBINOMDIST NEGBINOM.FORDELING
NEGBINOMDIST NEGBINOM.FORDELING
NETWORKDAYS NETT.ARBEIDSDAGER
NETWORKDAYS.INTL NETT.ARBEIDSDAGER.INTL
NOMINAL NOMINELL
NORM.DIST NORM.FORDELING
NORM.INV NORM.INV
NORM.S.DIST NORM.S.FORDELING
NORM.S.INV NORM.S.INV
NORMDIST NORMALFORDELING
NORMINV NORMINV
NORMSDIST NORMSFORDELING
NORMSINV NORMSINV
NOT IKKE
NOW
NPER PERIODER
NPV NNV
NUMBERVALUE TALLVERDI
OCT2BIN OKTTILBIN
OCT2DEC OKTTILDES
OCT2HEX OKTTILHEKS
ODD AVRUND.TIL.ODDETALL
ODDFPRICE AVVIKFP.PRIS
ODDFYIELD AVVIKFP.AVKASTNING
ODDLPRICE AVVIKSP.PRIS
ODDLYIELD AVVIKSP.AVKASTNING
OFFSET FORSKYVNING
OR ELLER
PDURATION PVARIGHET
PEARSON PEARSON
PERCENTILE PERSENTIL
PERCENTILE.EXC PERSENTIL.EKS
PERCENTILE.INC PERSENTIL.INK
PERCENTRANK PROSENTDEL
PERCENTRANK.EXC PROSENTDEL.EKS
PERCENTRANK.INC PROSENTDEL.INK
PERMUT PERMUTER
PERMUTATIONA PERMUTASJONA
PHI PHI
PHONETIC FURIGANA
PI PI
PMT AVDRAG
POISSON POISSON
POISSON.DIST POISSON.FORDELING
POWER OPPHØYD.I
PPMT AMORT
PRICE PRIS
PRICEDISC PRIS.DISKONTERT
PRICEMAT PRIS.FORFALL
PROB SANNSYNLIG
PRODUCT PRODUKT
PROPER STOR.FORBOKSTAV
PV NÅVERDI
QUARTILE KVARTIL
QUARTILE.EXC KVARTIL.EKS
QUARTILE.INC KVARTIL.INK
QUOTIENT KVOTIENT
RADIANS RADIANER
RAND TILFELDIG
RANDBETWEEN TILFELDIGMELLOM
RANK RANG
RANK.AVG RANG.GJSN
RANK.EQ RANG.EKV
RATE RENTE
RECEIVED MOTTATT.AVKAST
REGISTER.ID REGISTRER.ID
REPLACE, REPLACEB ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)
REPT GJENTA
RIGHT, RIGHTB HØYRE og HØYREB
ROMAN ROMERTALL
ROUND AVRUND
ROUNDDOWN AVRUND.NED
ROUNDUP AVRUND.OPP
ROW RAD
ROWS RADER
RRI REALISERT.AVKASTNING
RSQ RKVADRAT
RTD RTD
SEARCH, SEARCHB SØK og SØKB (funksjoner)
SEC SEC
SECH SECH
SECOND SEKUND
SERIESSUM SUMMER.REKKE
SHEET ARK
SHEETS ANTALL.ARK
SIGN FORTEGN
SIN SIN
SINH SINH
SKEW SKJEVFORDELING
SKEW.P SKJEVFORDELING.P
SLN LINAVS
SLOPE STIGNINGSTALL
SMALL N.MINST
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
SQRT ROT
SQRTPI ROTPI
STANDARDIZE NORMALISER
STDEV STDAV
STDEV.P STDAV.P
STDEV.S STDAV.S
STDEVA STDAVVIKA
STDEVP STDAVP
STDEVPA STDAVVIKPA
STEYX STANDARDFEIL
SUBSTITUTE BYTT.UT
SUBTOTAL DELSUM
SUM SUMMER
SUMIF SUMMERHVIS
SUMIFS SUMMER.HVIS.SETT
SUMPRODUCT SUMMERPRODUKT
SUMSQ SUMMERKVADRAT
SUMX2MY2 SUMMERX2MY2
SUMX2PY2 SUMMERX2PY2
SUMXMY2 SUMMERXMY2
SYD ÅRSAVS
T T
T.DIST T.FORDELING
T.DIST.2T T.FORDELING.2T
T.DIST.RT T.FORDELING.H
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ TBILLEKV
TBILLPRICE TBILLPRIS
TBILLYIELD TBILLAVKASTNING
TDIST TFORDELING
TEXT TEKST
TIME TID
TIMEVALUE TIDSVERDI
TINV TINV
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONER
TREND TREND
TRIM TRIMME
TRIMMEAN TRIMMET.GJENNOMSNITT
TRUE SANN
TRUNC AVKORT
TTEST TTEST
TYPE VERDITYPE
UNICHAR UNICODETEGN
UNICODE UNICODE
UPPER STORE
VALUE VERDI
VAR VARIANS
VAR.P VARIANS.P
VAR.S VARIANS.S
VARA VARIANSA
VARP VARIANSP
VARPA VARIANSPA
VDB VERDIAVS
VLOOKUP FINN.RAD
WEBSERVICE NETTJENESTE
WEEKDAY UKEDAG
WEEKNUM UKENR
WEIBULL WEIBULL.FORDELING
WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST.N
WORKDAY ARBEIDSDAG
WORKDAY.INTL ARBEIDSDAG.INTL
XIRR XIR
XNPV XNNV
XOR EKSKLUSIVELLER
YEAR ÅR
YEARFRAC ÅRDEL
YIELD AVKAST
YIELDDISC AVKAST.DISKONTERT
YIELDMAT AVKAST.FORFALL
Z.TEST Z.TEST
ZTEST ZTEST