Excelfunksjoner på norsk

Vi jobber mye med excel, men savner en oversikt over hva de ulike funksjonene heter på norsk. Vi har derfor laget en liten oversikt over de med brukte funksjonene.

SUM gjør at du kan summere et antall rader eller kolonner.
Eksempel på engelsk:
=SUM(A1: A10)Eksempel på norsk =SUMMER(A1:A10)

COUNT teller alle celler i en tabell som inneholder en tallverdi.
Eksempel på engelsk: =COUNT(A1:A10)
Eksempel på norsk: =ANTALL(A1:A10)

COUNTA teller alle celler i en tabell som inneholder en verdi. Det kan også være tekst. Ikke bare tall
Eksempel på engelsk: =COUNTA(A1:A10)
Eksempel på norsk: =ANTALLA(A1:A10)

COUNTBLANK teller alle celler som er tomme
Eksempel på engelsk: =COUNTBLANK(A1:A10)
Eksempel på norsk =TELLBLANKE(A1:A10)

COUNTIF teller alle celler som inneholder en viss verdi
=COUNTIF(A1:A10;»test»)
=ANTALL.HVIS(B2:B25;»test»)

AVERAGE returnerer gjennomstnittet for en tabell.
Eksempel på engelsk: =AVERAGE(A1:A10)
Eksempel på norsk =GJENNOMSNITT(A1:10)

Alle funksjoner

EngelskNorsk
ABSABS
ACCRINTPÅLØPT.PERIODISK.RENTE
ACCRINTMPÅLØPT.FORFALLSRENTE
ACOSARCCOS
ACOSHARCCOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
ADDRESSADRESSE
AGGREGATEMENGDE
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ANDOG
ARABICARABISK
AREASOMRÅDER
ASCSTIGENDE
ASINARCSIN
ASINHARCSINH
ATANARCTAN
ATAN2ARCTAN2
ATANHARCTANH
AVEDEVGJENNOMSNITTSAVVIK
AVERAGEGJENNOMSNITT
AVERAGEAGJENNOMSNITTA
AVERAGEIFGJENNOMSNITTHVIS
AVERAGEIFSGJENNOMSNITT.HVIS.SETT
BAHTTEXTBAHTTEKST
BASEGRUNNTALL
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BETA.INVBETA.INV
BETADISTBETA.FORDELING
BETADISTBETA.FORDELING
BETAINVINVERS.BETA.FORDELING
BIN2DECBINTILDES
BIN2HEXBINTILHEKS
BIN2OCTBINTILOKT
BINOM.DIST.RANGEBINOM.FORDELING.OMRÅDE
BINOM.INVBINOM.INV
BINOMDISTBINOM.FORDELING
BINOMDISTBINOM.FORDELING
BITANDBITOG
BITLSHIFTBITVFORSKYV
BITORBITELLER
BITRSHIFTBITHFORSKYV
BITXORBITEKSKLUSIVELLER
CALLANROP
CEILINGAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
CEILING.MATHAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK
CEILING.PRECISEAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS
CELLCELLE
CHARTEGNKODE
CHIDISTKJI.FORDELING
CHIINVINVERS.KJI.FORDELING
CHISQ.DISTKJIKVADRAT.FORDELING
CHISQ.DIST.RTKJIKVADRAT.FORDELING.H
CHISQ.INVKJIKVADRAT.INV
CHISQ.INV.RTKJIKVADRAT.INV.H
CHISQ.TESTKJIKVADRAT.TEST
CHITESTKJI.TEST
CHOOSEVELG
CLEANRENSK
CODEKODE
COLUMNKOLONNE
COLUMNSKOLONNER
COMBINKOMBINASJON
COMBINAKOMBINASJONA
COMPLEXKOMPLEKS
CONCATENATEKJEDE.SAMMEN
CONFIDENCEKONFIDENS
CONFIDENCE.NORMKONFIDENS.NORM
CONFIDENCE.TKONFIDENS.T
CONVERTKONVERTER
CORRELKORRELASJON
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
COUNTANTALL
COUNTAANTALLA
COUNTBLANKTELLBLANKE
COUNTIFANTALL.HVIS
COUNTIFSANTALL.HVIS.SETT
COUPDAYBSOBLIG.DAGER.FF
COUPDAYSOBLIG.DAGER
COUPDAYSNCOBLIG.DAGER.NF
COUPNCDOBLIG.DAGER.EF
COUPNUMOBLIG.ANTALL
COUPPCDOBLIG.DAG.FORRIGE
COVARKOVARIANS
COVARIANCE.PKOVARIANS.P
COVARIANCE.SKOVARIANS.S
CRITBINOMGRENSE.BINOM
CSCCSC
CSCHCSCH
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEM
CUBEMEMBERKUBEMEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMEGENSKAP
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERTMEDLEM
CUBESETKUBESETT
CUBESETCOUNTKUBESETTANTALL
CUBEVALUEKUBEVERDI
CUMIPMTSAMLET.RENTE
CUMPRINCSAMLET.HOVEDSTOL
DATEDATO
DATEVALUEDATOVERDI
DAVERAGEDGJENNOMSNITT
DAYDAG
DAYSDAGER
DAYS360DAGER360
DBDAVSKR
DBCSDBCS
DCOUNTDANTALL
DCOUNTADANTALLA
DDBDEGRAVS
DEC2BINDESTILBIN
DEC2HEXDESTILHEKS
DEC2OCTDESTILOKT
DECIMALDESIMAL
DEGREESGRADER
DELTADELTA
DEVSQAVVIK.KVADRERT
DGETDHENT
DISCDISKONTERT
DMAXDSTØRST
DMINDMIN
DOLLARVALUTA
DOLLARDEDOLLARDE
DOLLARFRDOLLARBR
DPRODUCTDPRODUKT
DSTDEVDSTDAV
DSTDEVPDSTAVP
DSUMDSUMMER
DURATIONVARIGHET
DVARDVARIANS
DVARPDVARIANSP
EDATEDAG.ETTER
EFFECT EFFEKTIV.RENTE
ENCODEURLENCODEURL
EOMONTHMÅNEDSSLUTT
ERFFEILF
ERF.PRECISEFEILF.PRESIS
ERFCFEILFK
ERFC.PRECISEFEILFK.PRESIS
ERROR.TYPEFEIL.TYPE
EUROCONVERTEUROKONVERTERING
EVENAVRUND.TIL.PARTALL
EXACTEKSAKT
EXPEKSP
EXPONDISTEKSP.FORDELING
EXPONDISTEKSP.FORDELING
F.DISTF.FORDELING
F.DIST.RTF.FORDELING.H
F.INVF.INV
F.INV.RTF.INV.H
F.TESTF.TEST
FACTFAKULTET
FACTDOUBLEDOBBELFAKT
FALSEUSANN
FDISTFFORDELING
FILTERXMLFILTRERXML
FIND, FINDBFINN
FINVFFORDELING.INVERS
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FIXEDFASTSATT
FLOORAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED
FLOOR.MATHAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK
FLOOR.PRECISEAVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS
FORECASTPROGNOSE
FORMULATEXTFORMELTEKST
FREQUENCYFREKVENS
FTESTFTEST
FVSLUTTVERDI
FVSCHEDULESVPLAN
GAMMAGAMMA
GAMMA.DISTGAMMA.FORDELING
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMADISTGAMMAFORDELING
GAMMAINVGAMMAINV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRESIS
GAUSSGAUSS
GCDSFF
GEOMEANGJENNOMSNITT.GEOMETRISK
GESTEPGRENSEVERDI
GETPIVOTDATAHENTPIVOTDATA
GROWTHVEKST
HARMEANGJENNOMSNITT.HARMONISK
HEX2BINHEKSTILBIN
HEX2DECHEKSTILDES
HEX2OCTHEKSTILOKT
HLOOKUPFINN.KOLONNE
HOURTIME
HYPERLINKHYPERKOBLING
HYPGEOMDISTHYPGEOM.FORDELING
HYPGEOMDISTHYPGEOM.FORDELING
IFHVIS
IFERRORHVISFEIL
IFNAHVIS.IT
IMABSIMABS
IMAGINARYIMAGINÆR
IMARGUMENTIMARGUMENT
IMCONJUGATEIMKONJUGERT
IMCOSIMCOS
IMCOSHIMCOSH
IMCOTIMCOT
IMCSCIMCSC
IMCSCHIMCSCH
IMDIVIMDIV
IMEXPIMEKSP
IMLNIMLN
IMLOG10IMLOG10
IMLOG2IMLOG2
IMPOWERIMOPPHØY
IMPRODUCTIMPRODUKT
IMREALIMREELL
IMSECIMSEC
IMSECHIMSECH
IMSINIMSIN
IMSINHIMSINH
IMSQRTIMROT
IMSUBIMSUB
IMSUMIMSUMMER
IMTANIMTAN
INDEXINDEKS
INDIRECTINDIREKTE
INFOINFO
INTHELTALL
INTERCEPTSKJÆRINGSPUNKT
INTRATERENTESATS
IPMTRAVDRAG
IRRIR
ISBLANKERTOM
ISERRERF
ISERRORERFEIL
ISEVENERPARTALL
ISFORMULAERFORMEL
ISLOGICALERLOGISK
ISNAERIT
ISNONTEXTERIKKETEKST
ISNUMBERERTALL
ISO.CEILINGISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
ISODDERODDETALL
ISOWEEKNUMISOUKENR
ISPMTER.AVDRAG
ISREFERREF
ISTEXTERTEKST
KURTKURT
LARGEN.STØRST
LCMMFM
LEFT, LEFTBVENSTRE
LEN, LENBLENGDE og LENGDEB (funksjoner)
LINESTRETTLINJE
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOGESTKURVE
LOGINVLOGINV
LOGNORM.DISTLOGNORM.FORDELING
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORMDISTLOGNORMFORD
LOOKUPSLÅ.OPP
LOWERSMÅ
MATCHSAMMENLIGNE
MAXSTØRST
MAXAMAKSA
MDETERMMDETERM
MDURATIONMVARIGHET
MEDIANMEDIAN
MID, MIDBDELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)
MINMIN
MINAMINA
MINUTEMINUTT
MINVERSEMINVERS
MIRRMODIR
MMULTMMULT
MODREST
MODEMODUS
MODE.MULTMODUS.MULT
MODE.SNGLMODUS.SNGL
MONTHMÅNED
MROUNDMRUND
MULTINOMIALMULTINOMINELL
MUNITMENHET
NN
NAIT
NEGBINOMDISTNEGBINOM.FORDELING
NEGBINOMDISTNEGBINOM.FORDELING
NETWORKDAYSNETT.ARBEIDSDAGER
NETWORKDAYS.INTLNETT.ARBEIDSDAGER.INTL
NOMINALNOMINELL
NORM.DISTNORM.FORDELING
NORM.INVNORM.INV
NORM.S.DISTNORM.S.FORDELING
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORMDISTNORMALFORDELING
NORMINVNORMINV
NORMSDISTNORMSFORDELING
NORMSINVNORMSINV
NOTIKKE
NOW
NPERPERIODER
NPVNNV
NUMBERVALUETALLVERDI
OCT2BINOKTTILBIN
OCT2DECOKTTILDES
OCT2HEXOKTTILHEKS
ODDAVRUND.TIL.ODDETALL
ODDFPRICEAVVIKFP.PRIS
ODDFYIELDAVVIKFP.AVKASTNING
ODDLPRICEAVVIKSP.PRIS
ODDLYIELDAVVIKSP.AVKASTNING
OFFSETFORSKYVNING
ORELLER
PDURATIONPVARIGHET
PEARSONPEARSON
PERCENTILEPERSENTIL
PERCENTILE.EXCPERSENTIL.EKS
PERCENTILE.INCPERSENTIL.INK
PERCENTRANKPROSENTDEL
PERCENTRANK.EXCPROSENTDEL.EKS
PERCENTRANK.INCPROSENTDEL.INK
PERMUTPERMUTER
PERMUTATIONAPERMUTASJONA
PHIPHI
PHONETICFURIGANA
PIPI
PMTAVDRAG
POISSONPOISSON
POISSON.DISTPOISSON.FORDELING
POWEROPPHØYD.I
PPMTAMORT
PRICEPRIS
PRICEDISCPRIS.DISKONTERT
PRICEMATPRIS.FORFALL
PROBSANNSYNLIG
PRODUCTPRODUKT
PROPERSTOR.FORBOKSTAV
PVNÅVERDI
QUARTILEKVARTIL
QUARTILE.EXCKVARTIL.EKS
QUARTILE.INCKVARTIL.INK
QUOTIENTKVOTIENT
RADIANSRADIANER
RANDTILFELDIG
RANDBETWEENTILFELDIGMELLOM
RANKRANG
RANK.AVGRANG.GJSN
RANK.EQRANG.EKV
RATERENTE
RECEIVEDMOTTATT.AVKAST
REGISTER.IDREGISTRER.ID
REPLACE, REPLACEBERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)
REPTGJENTA
RIGHT, RIGHTBHØYRE og HØYREB
ROMANROMERTALL
ROUNDAVRUND
ROUNDDOWNAVRUND.NED
ROUNDUPAVRUND.OPP
ROWRAD
ROWSRADER
RRIREALISERT.AVKASTNING
RSQRKVADRAT
RTDRTD
SEARCH, SEARCHBSØK og SØKB (funksjoner)
SECSEC
SECHSECH
SECONDSEKUND
SERIESSUMSUMMER.REKKE
SHEETARK
SHEETSANTALL.ARK
SIGNFORTEGN
SINSIN
SINHSINH
SKEWSKJEVFORDELING
SKEW.PSKJEVFORDELING.P
SLNLINAVS
SLOPESTIGNINGSTALL
SMALLN.MINST
SQL.REQUESTSQL.REQUEST
SQRTROT
SQRTPIROTPI
STANDARDIZENORMALISER
STDEVSTDAV
STDEV.PSTDAV.P
STDEV.SSTDAV.S
STDEVASTDAVVIKA
STDEVPSTDAVP
STDEVPASTDAVVIKPA
STEYXSTANDARDFEIL
SUBSTITUTEBYTT.UT
SUBTOTALDELSUM
SUMSUMMER
SUMIFSUMMERHVIS
SUMIFSSUMMER.HVIS.SETT
SUMPRODUCTSUMMERPRODUKT
SUMSQSUMMERKVADRAT
SUMX2MY2SUMMERX2MY2
SUMX2PY2SUMMERX2PY2
SUMXMY2SUMMERXMY2
SYDÅRSAVS
TT
T.DISTT.FORDELING
T.DIST.2TT.FORDELING.2T
T.DIST.RTT.FORDELING.H
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TANTAN
TANHTANH
TBILLEQTBILLEKV
TBILLPRICETBILLPRIS
TBILLYIELDTBILLAVKASTNING
TDISTTFORDELING
TEXTTEKST
TIMETID
TIMEVALUETIDSVERDI
TINVTINV
TODAYIDAG
TRANSPOSETRANSPONER
TRENDTREND
TRIMTRIMME
TRIMMEANTRIMMET.GJENNOMSNITT
TRUESANN
TRUNCAVKORT
TTESTTTEST
TYPEVERDITYPE
UNICHARUNICODETEGN
UNICODEUNICODE
UPPERSTORE
VALUEVERDI
VARVARIANS
VAR.PVARIANS.P
VAR.SVARIANS.S
VARAVARIANSA
VARPVARIANSP
VARPAVARIANSPA
VDBVERDIAVS
VLOOKUPFINN.RAD
WEBSERVICENETTJENESTE
WEEKDAYUKEDAG
WEEKNUMUKENR
WEIBULLWEIBULL.FORDELING
WEIBULL.DISTWEIBULL.DIST.N
WORKDAYARBEIDSDAG
WORKDAY.INTLARBEIDSDAG.INTL
XIRRXIR
XNPVXNNV
XOREKSKLUSIVELLER
YEARÅR
YEARFRACÅRDEL
YIELDAVKAST
YIELDDISCAVKAST.DISKONTERT
YIELDMATAVKAST.FORFALL
Z.TESTZ.TEST
ZTESTZTEST